Metody

Metoda Marii Motessori

Daje dziecku szanse wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczna i twórczą aktywność.

Zadania pedagogiki Montessori:
– uczenie przez działanie- dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.
– samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualna lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
– koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
– lekcje ciszy – uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych
– porządek – zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
– społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
– obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
– indywidualny tok rozwoju każdego dziecka- dziecko jest serdecznie przyjęte znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela, pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Metoda Helen Doron

Early English to wyjątkowa, łatwa i naturalna metoda nauki języka angielskiego bez względu na język ojczysty dziecka. Dzieci wielokrotnie słyszą te same dźwięki w swoim otoczeniu, poznając ich znaczenie z kontekstu. W ten sposób najpierw rozumieją język, a następnie zachęcane przez wychowawczynie mówią.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Podstawowymi założeniami metody jest rozwój przez ruch.
– świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego
– świadomość przestrzeni i działania w niej
– dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, strawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzieki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń w której się znajduje, przestaje być ona dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz

Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy:

1. Wzrokowy (wzory graficzne)

2. Słuchowy (piosenka)

3. Motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych, w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki)

Celem metody jest jednocześnie usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kienestetyczno-ruchowego.